Utbildning

 2-årig Marte Meo terapeututbildning

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge en grundläggande utbildning i Marte Meo-metoden.

Mål:
Deltagarna ska efter utbildningens slut:
– Kunna tillämpa de grundläggande principerna i utvecklingsstödjande kommunikation enligt Marte Meo metoden.
– Behärska kommunikationsanalys med hjälp av video.
– Göra interventioner och videoåtergivningar i behandlingsarbete.
– Ha kännedom om modern utvecklingspsykologi.

Arbetsformer:
Alla deltagare förutsättes bidra med eget filmmaterial till samtliga utbildningstillfällen. Deltagarna arbetar med fem familjer under utbildningens gång.
I slutet av utbildningen ska deltagarna skriva ett arbete som utgår från någon/några av de teorier som litteraturen omfattar.

Behandlingsansvar:
Utbildningen utgår från deltagarnas arbete med egna klient/patientfamiljer. Arbetet med familjerna stannar därför ansvarsmässigt inom det som gäller för deltagarnas arbetsplats.
Familjerna skall informeras om att behandlingserbjudandet ingår i en inlärningssituation och att filmerna visas och diskuteras i utbildningsgruppen.

Sekretess:
För utbildningsgruppen gäller tystnads plikt beträffande allt som berör de ärenden som filmats. Klient/patient material, filmer, Marte Meoanteckningar m.m. som rör familjen skall förvaras på deltagarnas arbetsplats och behandlas i enlighet med den lagstiftning som gäller på respektive deltagares arbetsplats.

Litteratur:
Aarts, M: Marte Meo – Basic Manual Eget förlag
Broberg, A m.fl. Anknytningsteori Liber förlag
Brodin, M. Hylander, I: Att bli sig själv –
Daniel Sterns teorier i förskolans vardag Liber förlag
Brodin, M, Hylander, I: Självkansla – att förstå sig själv och andra
Hafstad, R & Ovreeide, H: Föräldrafokuserat arbete med barn Liber förlag
Hedenbro, M, Wirtberg, I: Samspelets kraft Liber förlag
Artiklar om samspel och Marte Meo tillkommer.

Litteraturlistan ändras kontinuerligt
utifrån aktuell litteratur inom området.

Utbildningens längd:
150 lektionstimmar fördelat på fyra terminer. En studiedag med metodens grundare, Maria Aarts ingår i kostnaden.

Kursstart
Ny kurs startar när tillräckligt många anmälningar inkommit.

Kostnad:
10.000:- per deltagare och termin. Moms 25 % tillkommer. Gruppen består av max 7 deltagare.

Examination:
Efter avslutat arbete med fem ärenden sker examination av särskild utsedd examinator.
Kostnad för detta tillkommer.

Anmälan:
Anmälan är bindande och görs till Maria Palmblad,
Karlsgatan 34 B, 703 41 Örebro
eller via mail: m.palmblad@comhem.se

UPP

2-årig Marte Meo utbildning till vägledare

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge en grundläggande utbildning i Marte Meo metoden.

Mål:
Deltagarna ska efter utbildningens slut:
– Kunna tillämpa de grundläggande principerna i utvecklingsstödjande kommunikation enligt Marte Meo metoden.
– Behärska kommunikationsanalys medhjälp av video.
– Göra interventioner och videoåtergivningar i arbetet med kollegor.
– Ha kännedom om modern utvecklingspsykolgi.

Arbetsformer:
Alla deltagare förutsätts bidra med eget filmmaterial till samliga utbildningstillfällen. Deltagarna arbetar med fem ärenden under utbildningens gång. I slutet av utbildningen ska deltagarna skriva ett arbete som utgår från någon/några av de teorier som litteraturen omfattar.

Ansvar:
Utbildningen utgår från deltagarnas arbete med stöd och konsultation till kollegor. Arbetet stannar ansvarsmässigt inom det som gäller för deltagarnas arbetsplats.

Sekretess:
För utbildningsgruppen gäller tystnadsplikt beträffande allt som berör de ärenden som filmats. Filmer, Marte Meoanteckningar m.m. skall förvaras på deltagarnas arbetsplats och behandlas i enlighet med den lagstiftning som gäller på respektive deltagares arbetsplats.

Litteratur:
Brodin, M, Hylander, I: Att bli sig själv Liber förlag
Juul, J, Jenssen, H: Relationkompetens Runa förlag
Hedenbro, M, Wirtberg, I: Samspelets kraft Liber förlag
Drugli, Maj-Britt: Barn vi bekymrar oss om Liber förlag

Litteraturlistan ändras kontinuerligt utifrån aktuell litteratur inom området.
Artiklar om samspel och Marte Meo tillkommer.

Utbildningens längd:
150 lektiontimmar fördelat på fyra terminer. En studiedag med Maria Aarts ingår.

Kursstart:
Ny kurs startar när tillräckligt många anmälningar inkommit.
För ytterligare upplysningar kontakta mig.

Kostnad:
10.000:- per deltagare och termin. Moms 25% tillkommer. Gruppen består av max 7 deltagare.

Examination:
Efter avslutat arbete med fem egna ärenden sker examination av särskild utsedd examinator. Kostnad för detta tillkommer.

Anmälan:
Anmälan är bindande och görs till Maria Palmblad, Karlsgatan 34 B, 703 41 Örebro
eller via mail: m.palmblad@comhem.se

UPP

1-årig utbildning i ”Att arbeta med Marte Meo inom eget arbetsområde”

Syfte:
Utbildningen syftar till att ge en grundläggande utbildning i Marte Meo metoden.

Mål:
Deltagarna ska efter utbildningen slut:
– Kunna tillämpa de grundläggande principerna i utvecklingsstödjande kommunikation enligt Marte Meo-metoden.
– Behärska kommunikationsanalys med hjälp av video.
– Ha uppnått de färdigheter som krävs för intyget ”Att arbeta med Marte Meo inom eget yrkesområde”
– Ha kännedom om modern utvecklingspsykolgi.

Arbetsformer:
Alla deltagare förutsättes bidra med eget filmmaterial till samtliga utbildningstillfällen. Deltagarna arbetar med minst fem filmer under utbildningens gång. I slutet av utbildningen ska deltagarna göra en sammanställning av sina filmer och utifrån Marte Meo principerna redovisa detta i gruppen. Varje deltagare skriver dessutom en kort redogörelse för vad Marte Meo betytt i arbetet.

Ansvar:
Utbildningen utgår från deltagarnas eget arbete och stannar därför ansvarsmässigt inom det som gäller för respektive arbetsplats.

Sekretess:
För utbildningsgruppen gäller tystnadsplikt beträffande de ärenden som är aktuella i gruppen. Filmer, anteckningar mm skall förvaras på deltagarnas arbetsplats och behandlas i enlighet med den lagstiftning som gäller på arbetsplatsen.

Litteratur:
Hedenbro, M & Wirtberg, I: Samspelets kraft Liber förlag
Brodin, M & Hylander, I: Att bli sig själv – Daniel Sterns teorier i förskolans vardag Liber förlag
Juul, J, Jenssen, H: Relationkompetens Runa förlag
Artiklar om samspel och Marte Meo

Litteraturlistan ändras kontinuerligt utifrån aktuell litteratur inom området.

Utbildningens längd:
Två terminer, ca 100 lektiontimmar fördelat på 10 dagar.
En studiedag med Maria Aarts ingår.

Kostnad:
10.000:- per deltagare och termin. Moms 25% tillkommer.

Examination:
Denna utbildning examineras av kursledaren och efter godkänd examination erhåller kursdeltagaren ett intyg från Svenska Marte Meo föreningen på genomgången utbildning i ”Att arbeta med Marte Meo inom eget yrkesområde”.

Anmälan:
För närvarande planeras ingen kurs, men kontakta mig för närmare diskussion. Nya utbildningar kan startas om antalet intresserade blir tillräckligt stort, 6-8 deltagare.

UPP