Marte Meo

Marte Meo-metoden är utvecklad av Maria Aarts och betyder

morobarnlitenannat hallfaro barnliten

Av egen kraft

 

Marte Meo är en del av företagets verksamhet och insatser med Marte Meo-metoden kan användas på olika nivåer. Dels till föräldrar direkt och till enheter som arbetar med barn och familj inom socialtjänsten.

Marte Meo är en strukturerad metod att via korta, videoinspelade sekvenser av vardaglig samvaro mellan föräldrar/barn eller pedagog/elev göra den vuxne mer medveten om barnets resurser och svårigheter.

Palmblad Utveckling AB erbjuder:

  • Stöd till föräldrar och barn
  • Handledning till familjehem
  • Konsultation för pedagoger i förskola/skola
  • Utbildning i Marte Meo metoden

Föräldrar och barn

Marte Meo erbjuder stöd till föräldrar som vill få större förståelse för sitt barn.

familj

Illustration: Kaipa G Ericsson

Marte Meo-metoden har sin grund i tanken att barn utvecklas genom dialog med sina föräldrar och andra vuxna; ”Den utvecklingsstödjande dialogen”.

Metoden lyfter fram det positiva i samspelet, och via videokameran synliggör vad som behöver ändras i relationen.

Med hjälp av korta videoinspelningar av vardagliga situationer ser vi tillsammans på vad som händer i samspelet. Filmerna spelas in i familjens hem till exempel när man äter, leker eller klär på barnet.

Exempel på när Marte Meo kan vara till hjälp :

  • Nyblivna föräldrar som vill öka förståelsen för sitt barns signaler
  • Adoptivföräldrar som vill förstå sitt barns behov
  • Komma ur ”negativa samspel” och förbättra relationen
  • När barn har funktionshinder eller egen problematik

Familjehem

När barn blir placerade i familjehem kan insatser behövas för att placeringen ska bli så bra som möjligt för barnet.

Familjehemmet behöver också stöd och handledning. Att handleda med hjälp av Marte Meo är ett konkret sätt att visa familjehemsföräldrarna vad barnet behöver av utvecklingsstödjande kommunikation.

Videofilmen ger god hjälp att förstå barnets reaktioner. Om också biologiska barn finns i familjehemmet har familjen nytta av att se hur barnen kommunicerar sinsemellan.

Föräldrarna får hjälp att hitta balansen mellan sina olika föräldraroller.

forskola  omvand

Illustration: Kaipa G Ericsson

Pedagoger i förskola/skola

Marte Meo-metoden är användbar för konsultation/handledning av pedagoger i förskola/skola. Via videofilmen kan kunskapen ökas om barngruppen/klassen och det enskilda barnet.

Därmed kan pedagogen utveckla sin yrkesroll och lära sig mer om samspel och kommunikation. På filmen kan man i detalj studera vad det enskilda barnet behöver av utvecklingsstödjande kommunikation.

Därigenom upptäcks även barnets resurser.

Videofilmerna spelas in i den dagliga verksamheten, analyseras och återges till pedagogen.Marte Meo-metoden ger hjälp att se vad som fungerar bra, vilket leder till att bryta negativa samspel.

Utbildningar

2-årig utbildning för behandlare till Marte Meo-terapeut

tv kopiera

Illustration: Kaipa G Ericsson

2-årig utbildning för pedagoger/vårdpersonal till Marte Meo-vägledare inom förskola/skola/instituiton

1-årig grundutbildning i Marte Meo för yrkesgrupper inom socialtjänst, förskola/skola, vård och omsorg Kan byggas på till Marte Meo terapeut/vägledare.

Introduktionsdagar arrangeras efter önskemål.

Vill du veta mera om Marte Meo?
Läs : Hedenbro, M & Wirtberg, I Samspelets kraft Marte Meo – möjlighet till utveckling, Liber förlag, eller titta på föreningens hemsida www.martemeoforeningen.se

Maria Palmblad aukt. socionom, fil mag, Marte Meo terapeut/handledare

Referenser lämnas på begäran