Handledning

Illustration: Kaipa G Ericsson

Illustration: Kaipa G Ericsson

Jag har arbetat med att handleda yrkesverksamma inom offentlig förvaltning sedan 1989.

Exempel på grupper är :

  • socialsekreterare inom kommunal socialtjänst
  • kuratorer inom såväl psykiatrisk som somatisk vård
  • kuratorer inom barn-och vuxenhabilitering
  • hemtjänstassistenter och vårdpersonal inom äldreomsorg
  • behandlingsassistenter inom gruppboende för psykiskt utvecklingsstörda
  • lärare inom individuella programmet
  • familjehem

Min teoretiska hemvist är förankrad dels i systemteori, dels i den nyare psykodynamisk teori med fokus på relationen och anknytningsmönster. Via Marte Meo har jag tillägnat mig ett salutogent och lösningsfokuserat synsätt.

Eftersom jag har lång erfarenhet av arbetsledning åtar jag mig också coachinguppdrag till individer och grupper på chefsnivå.

För mig är det alltid viktigt att behålla mitt psykosociala fokus och jag lägger stor vikt vid det reflekterande momentet i handledningen.

Utifrån min roll som psykodramatiker lägger jag gärna in aktiva metoder i min handledningsmetodik. Att t.ex. ibland byta roll med sin klient eller samarbetspartner ger ytterligare förståelse och hjälper den handledde att se fler aspekter i ärendet. Här utgår jag naturligtvis ifrån gruppens intresse och nyfikenhet på psykodrama.

Min syn på handledning i psykosocialt arbete är att det skall finnas en strukturlikhet mellan handledningen och den verksamhet de handleddda arbetar inom. Socialt arbete innefattar flera nivåer samtidigt, man växlar mellan olika system ; det individuella, gruppen/familjen och organisation/samhälle. Med detta menar jag att även handledningen ska växla mellan olika nivåer men jag föredrar att förankra diskussionen i och utgå från ett klientärende även om problematiken ligger på andra plan.